znak.png, 379kB
česky slovensky v ruštině v angličtině

Nadační fond Solovjevský
Nadačný fond Solovjevský
Благотворительный фонд Соловьeвский
The Soloviev´s Charitable Fundation

Pokud obrázek není vidět, aktualizujte stránku

Nadačný fond Solovjevský

ŠTATÚT

Časť I.

Úvodné ustanoveni

Čl. 1

 1. Nadačný fond Solovjevský(ďalej len "fond") je samostatnou právnickou osobou založenou podľa ust. § 394 a nasl. zákona č.89 / 2012 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len "občiansky zákonník).
 2. Fond bol založený 16. 01. 2017 zakladacou listinou podľa ust. § 395 Občianskeho zákonníka a nasl. právnych predpisov ČR a štatútu, predloženého zriaďovateľom Ing.Valerijom Kulackým, trvale bytom: Chomutov, Dobrovského 4914, PSČ 430 03, Česká republika
 3. Fond vzniká dňom zápisu do nadačného registra vedeného Krajským súdom v Ústí nad Labem.
 4. Fond je neziskovou organizáciou bez členstva v právnej forme "fond", založenou jednotlivými fyzickými osobami na základe dobrovoľných príspevkov, ktoré budú slúžiť na účely znovuzrodenia pravoslávnych duchovných a morálnych hodnôt a tradícií, a ďalej pre účely rekonštrukcie a výstavby objektov duchovného a kultúrneho dedičstva, presadzovanie a podporu rozvoja pútnictva, misionárskej práce a ďalších charitatívnych činností, najmä medzi mladými ľuďmi.
 5. Hlavným cieľom fondu nie je dosiahnutie zisku. Zisk dosiahnutý fondom nemôže byť rozdelený medzi vedenie fondu. Zisk fondu sa prerozdelí na uskutočnenie jeho cieľov podľa predloženého štatútu.
 6. Fond má vlastnú pečiatku, nezávislú finančnú súvahu a účty v bankách a iných finančných inštitúciách, a to ako na území Českej republiky, tak aj v zahraničí. Fond je oprávnený svojím menom nadobúdať majetok, práva a povinnosti, vystupovať ako účastník súdneho a ďalších prípadných konaní vedených u príslušných štátnych inštitúcií.
 7. Fond sa môže podieľať na činnosti iných právnických osôb, a to ako na území Českej republiky, tak aj v zahraničí v súlade s právnymi predpismi Českej republiky.

Čl. 2

Názov a sídlo fondu

 1. Názov fondu: a) úplné znenie "Nadačný fond protojereja Vasilija Solovjeva", b) skrátené znenie "Nadačný fond Solovjevský".
 2. Sídlom fondu je: Chomutov, Dobrovského 4914, PSČ 430 03, Česká republika,
 3. Identifikačné číslo: 057 41 696.

Čl. 3

Účel založenia fondu

 1. Poslaním a cieľom fondu je:
  • a) finančná a materiálna podpora Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku (ďalej len "PCČZS") pri vykonávaní opráv, rekonštrukcií a výstavby objektov duchovného a kultúrneho dedičstva, chrámov, kláštorov, pomníkov a pietnych miest, múzeí, pútnických centier a iných objektov nábožensko-duchovného, ​​sociálneho a humanitárneho zamerania,
  • b) podpora Pravoslávnej cirkevnej obce Ľutina (ďalej len "PCO Ľutina") Prešovskej eparchie PCČZS pri realizácii projektu výstavby pútnického centra a múzea, zasväteného jej zakladateľovi a prvému duchovnému správcovi protojerejovi Vasilijovi Solovjevovi,
  • c) finančná a materiálna pomoc najmä zo zbierky veriacich PCO Ľutina pri celkovej rekonštrukcii a terénnych úpravách plochy okolo chrámu Zosnutia presvätej Bohorodičky v obci Ľutina, s umiestnením dosky venovanej pamiatke jeho zakladateľa, duchovného otca Vasilija Solovjeva, a ďalej pri rekonštrukcii jeho náhrobku na cintoríne v Prešove,
  • d) organizovanie a napomáhanie v rozvoji pútnického ruchu, obzvlášť medzi mládežou, výmena delegácií tvorených predstaviteľmi historickej vlasti protojereja Vasilija Solovjeva z obce Ilemno, Soleckij okres, Novgorodská oblasť, Ruská Federácia, budovanie a posilňovanie vzťahov prostredníctvom kultúrno-duchovného mosta „ Ilemno – Ľutina“,
  • e) organizovanie a pomoc pri príprave a realizácii obchodných rokovaní, tematických seminárov a vedeckých konferencií (vrátane medzinárodných) za účasti zahraničných hosťov,
  • f) organizovanie, realizácia a podpora festivalov duchovnej a ľudovej hudby, tematických výstav, jarmokov, aukcií, rôznych rokovaní, konzultácií podľa profilu činnosti fondu s použitím moderných médií, internetu a rádiotelekomunikacií,
  • g) vyhľadávanie potencionálnych partnerov a sponzorov medzi podnikateľmi z českých, slovenských, ruských, ukrajinských, gréckych a iných zahraničných obchodných spoločností a organizácií, nadviazanie aktívnej spolupráce v rôznych smeroch činnosti fondu, pomoc pri rozvoji a stanovení priamych duchovných a kultúrnych partnerských vzťahov,
  • h) výroba a distribúcia predmetov pre náboženské účely, vydávanie duchovnej, historickej a kultúrnej literatúry, tematických brožúr, prospektov, video-, audio-produkcie, dokumentárnych filmov a iné tematické reklamné produkcie,
  • i) spolupráca s rôznymi náboženskými organizáciami Pravoslávnej cirkvi v zahraničí, s nadačnými fondami a charitatívnymi organizáciami, dobrovoľníkmi a misionármi pravoslávnej viery,
  • j) aktívna spolupráca s médiami (denná tlač, TV, rádio) za účelom prezentácie projektov, plánov a výsledkov činnosti fondu.

Časť II.

Zdroje tvorby majetku fondu a jeho použiti

Čl. 4

 1. Základným finančným zdrojom fondu je peňažný vklad zriaďovateľa vo výške 3000, - Kč (slovom: tritisíc korún českých).
 2. Ďalším zdrojom fondu sú prostriedky získané z darov, grantov, dotácií poskytnutých fyzickými alebo právnickými osobami, a to ako na území Českej republiky, tak aj zo zahraničia, poskytnuté štátom alebo medzinárodnými organizáciami (dary fondu).
 3. Finančným zdrojom fondu sú tiež výnosy z použitia vlastného majetku.
 4. Zdrojom fondu sú výťažky z podnikania a iných aktivít (zárobkovej činnosti) fondu v súlade so zakladacou listinou a štatútom fondu.
 5. Finančným zdrojom sú tiež dividendy (príjmy, úroky) vyplatené fondu akciovými spoločnosťami, ďalej výnosy z dlhopisov a iných cenných papierov, podielov na základnom imaní a vkladov.
 6. Majetok fondu sa používa výhradne na účely uvedené v jeho štatúte.
 7. Ostatné zdroje sú zdroje, ktoré nie sú zakázané právnymi predpismi Českej republiky.

Čl. 5

Podmienky a spôsob poskytovania nadačného príspevku

 1. Fond môže poskytovať nadačné príspevky len v súlade s účelom fondu podľa čl. 3 a za splnenie podmienok podľa čl. 5.
 2. Nadačný príspevok môže byť poskytnutý právnickej alebo fyzickej osobe vyvíjajúcej činnosť, ktorú fond v súlade so zriaďovacie listinou a týmto štatútom podporuje, a ktorá o poskytnutie nadačného príspevku požiada (ďalej len "žiadateľ"), ako aj fyzickým alebo právnickým osobám v rámci vlastných humanitárnych aktivít alebo v rámci projektu fondu.
 3. Nadačné príspevky sa spravidla poskytujú vo forme hmotného alebo peňažného plnenia. Ak je to však vzhľadom na účel, ku ktorému má byť nadačný príspevok použitý vhodnejšie, môže byť nadačný príspevok poskytnutý vo forme iného majetkového plnenia.
 4. Nadačný príspevok môže mať charakter ako plnenie jednorazové, alebo opakované.
 5. Na poskytnutie nadačného príspevku nie je právny nárok.

Čl. 6

Rozhodovanie o poskytnutí nadačného príspevku

 1. Žiadateľ podáva žiadosť písomne ​​správnej rade fondu. V žiadosti žiadateľ uvedie označenie a bližšie charakteristiku projektu, o ktorého podporu sa uchádza, predpokladanú výšku nákladov a ich charakteristiku, požadovanú formu podpory a jej výšku. Správna rada môže žiadateľa požiadať o doplnenie žiadosti o ďalšie údaje rozhodujúce pre jej posúdenie a určiť mu na to primeranú lehotu.
 2. Ak žiadateľ žiadosť nedoplní podľa predchádzajúceho odseku v stanovenej lehote, hľadí sa na žiadosť, ako by nebola podaná.
 3. O poskytnutí prostriedkov fondu rozhoduje správna rada do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti alebo jej doplnenia.
 4. Rozhodnutie správnej rady fondu obsahuje:
  • a) označenie projektu, ktorý má byť fondom podporený,
  • b) označenie žiadateľa (obchodné meno, prípadne názov, sídlo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu) ,
  • c) formu podpory,
  • d) výšku poskytnutých prostriedkov,
  • e) dobu splatnosti, pokiaľ ide o poskytnutie pôžičky.
 5. Osoba, ktorej bol poskytnutý nadačný príspevok v súlade s účelom, pre ktorý bol fond zriadený, je povinná použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými fondom, inak je povinná tento nadačný príspevok vrátiť alebo vrátiť náhradu v peniazoch v lehote stanovenej fondom.
 6. Osoba, ktorej bol nadačný príspevok fondom poskytnutý, je povinná na požiadanie fondu preukázať, akým spôsobom a na aký účel bol príspevok použitý.
 7. Fond môže poskytovať aj odmeny osobám za prácu odvedenú pre fond, vykonanú na základe zmluvy o dielo alebo objednávky fondu.

Čl. 7

Náklady súvisiace so správou fondu.

 1. Celkové ročné náklady súvisiace so správou fondu nesmú prevýšiť 35% hodnoty majetku fondu podľa jeho stavu k 31. decembru toho istého roku.
 2. Náklady súvisiace so správou fondu musí viesť fond oddelene od poskytnutých nadačných príspevkov.
 3. Náklady súvisiace so správou fondu zahŕňajú najmä náklady na udržanie a zhodnotenie majetku fondu, náklady na propagáciu účelu fondu, náklady spojené s akciami, ktoré usporadúva fond alebo organizácia fondu.

Čl. 8

Hospodárenie fondu

 1. Fond môže podnikať, ak podnikanie predstavuje iba vedľajšiu činnosť a výťažky podnikania slúžia len na podporu jej účelu, fond však podnikať nesmie, pokiaľ to zakladateľ v nadačnej listine vylúčil. Za rovnakých podmienok môže fond prevziať vedenie obchodnej spoločnosti.
 2. Fond nesmie byť neobmedzene ručiacim spoločníkom obchodnej spoločnosti.
 3. K verejne prospešným aktivitám nadačného fondu patrí prenájom nehnuteľností, organizovanie lotérií, tombol, verejných zbierok, jarmokov, aukcií, výstav umenia, festivalov, konferencií, spoločenských, benefičných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí. Ak je k takejto činnosti potrebné získanie zvláštneho oprávnenia, je fond oprávnený takúto činnosť vykonávať až po získaní príslušného oprávnenia.
 4. Majetok fondu nesmie byť zástavou ani predmetom záväzku iného zaistenia.
 5. Fond sa nesmie podieľať na podnikaní iných osôb, s výnimkami stanovenými zákonom.
 6. Pri predaji majetku fondu alebo pri prenájme nehnuteľností, ktoré sú súčasťou majetku fondu, nesmie byť kupujúcim alebo nájomcom člen správnej rady, revízor ani osoby im blízke, ani právnická osoba, ak členom jeho štatutárneho orgánu je člen orgánu alebo revízor fondu.

Čl. 9

Účtovníctvo.

 1. Fond je povinný viesť spoľahlivé záznamy o svojich majetkových pomeroch, resp. plniť povinnosti ustanovené zákonom o účtovníctve a ďalšími predpismi verejného práva.
 2. Správna rada volí zo svojho stredu člena správnej rady zodpovedného za vedenie účtovníctva fondu.
 3. Člen správnej rady zodpovedný za vedenie účtovníctva fondu podáva správnej rade na každej schôdzi správu o stave majetku fondu a jeho hospodárení.

Čl. 10

Výročná správa

 1. Ročná účtovná závierka fondu musí byť overená audítorom za kalendárny rok, v ktorom úhrn celkových nákladov alebo výnosov vykazovaných fondom prevýši 3 000 000, - Kč alebo ak majetok fondu je vyšší ako 3 000 000, - Kč.
 2. Fond vypracováva výročnú správu vždy do 30. 6. nasledujúceho kalendárneho roka. Hodnoteným obdobím je uplynulý kalendárny rok.
 3. Výročná správa obsahuje prehľad o všetkých činnostiach fondu za hodnotené obdobie a zhodnotenie tejto činnosti, a to najmä:
  • a) prehľad o majetku fondu a o záväzkoch a pohľadávkach fondu,
  • b) pri jednotlivých nadačných daroch poskytnutých fondu v hodnote nad 10 000, - Kč prehľad o osobách, ktoré ich poskytli, ak darca požaduje zachovanie anonymity, musí byť jeho anonymita zachovaná,
  • c) prehľad o použití majetku fondu,
  • d) prehľad o osobách, ktorým boli poskytnuté nadačné príspevky na účel, pre ktorý bol fond zriadený, v hodnote vyššej ako 10 000, - Kč, a zhodnotenie, či a akým spôsobom boli nadačné príspevky použité,
  • e) zhodnotenie, či fond pri svojom hospodárení dodržiava pravidlá stanovené pre obmedzenie nákladov súvisiacich s jeho správou,
  • f) zhodnotenie základných údajov v ročnej účtovnej závierke a výrok audítora doplnený o závažnejšie informácie zo správy audítora, ročná účtovná závierka je prílohou výročnej správy.
 4. Ak vyjdú po zverejnení výročnej správy najavo skutočnosti, ktoré odôvodňujú jej opravu, je fond povinný túto opravu bezodkladne vykonať a zverejniť.
 5. Fond uloží do 30 dní po schválení správnou radou výročnú správu, prípadne jej opravu na registrovom súde.
 6. Každý má právo do výročných správ nahliadať a robiť si z nich odpisy a výpisy. Správna rada môže rozhodnúť o zverejnení výročnej správy ďalším spôsobom.

Časť III.

Orgány fond

Čl. 11.

 1. Štatutárnym orgánom fondu je správna rada.
 2. Kontrolným orgánom fondu je revizor.

Čl. 12

Správna rada

 1. Správna rada je štatutárnym orgánom fondu, spravuje majetok fondu, riadi činnosť fondu a rozhoduje o všetkých záležitostiach fondu.
 2. Do výlučnej pôsobnosti správnej rady patrí:
  • a) vydať štatút fondu a rozhodovať o jeho zmenách,
  • b) schvaľovať rozpočet fondu a jeho zmeny,
  • c) schvaľovať riadnu účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení fondu (ďalej len "výročná správa"),
  • d) rozhodovať o zlúčení fondu,
  • e) voliť nových členov správnej rady a revízora fondu, rozhodovať o odvolaní člena správnej rady alebo revízora, ak prestal spĺňať podmienky členstva alebo funkcie, z členov správnej rady fondu voliť a odvolávať predsedu výboru,
  • f) stanoviť výšku akejkoľvek odmeny za výkon funkcie člena správnej rady fondu a revízora,
  • g) rozhodovať o zvýšení alebo znížení nadačného imania fondu za podmienok ustanovených zákonom,
  • h) rozhodovať o poskytnutí nadačného príspevku,
  • i) rozhodovať o spolupráci a financovaní spoločných projektov alebo o účasti na projektoch pripravovaných inými nadáciami či nadačnými fondami obdobného zamerania,
  • j) rozhodovať o zriadení funkcie riaditeľa fondu, o rozsahu jeho právomocí a jeho odmeny.
 3. Správna rada fondu má troch členov (predseda, podpredseda, člen rady).
 4. Členom správnej rady fondu môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá k právnemu rokovaniu a je bezúhonná. Za bezúhonného sa pre tieto účely nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa doloží výpisom z registra trestov, prípadne príslušným dokladom štátu trvalého pobytu osoby, o ktorej sa jedná.
 5. Funkčné obdobie členov správnej rady je päťročné. Funkčné obdobie sa stanoví pre všetkých členov správnej rady v rovnakej dĺžke. Nevykonáva sa každoročne obmena jednej tretiny členov správnej rady.
 6. Členovia správnej rady fondu sa volia vždy na návrh zriaďovateľa. Zriaďovateľ fondu predloží návrh na zloženie správnej rady. Člen správnej rady fondu môže byť do svojej funkcie zvolený opätovne.
 7. Správna rada fondu má právo ponúkať fyzickým osobám čestné členstvo v správnej rade fondu. S vymenovaním čestných členov fondu nie sú spojené žiadne osobitné práva a povinnosti člena správnej rady, čestný člen má len právo zúčastniť sa na schôdzach správnej rady fondu bez práva hlasovať. Fond vedie zoznam čestných členov, čestní členovia sa nezapisujú do nadačného registra.
 8. Správna rada fondu volí zo svojich členov predsedu správnej rady. Predseda správnej rady fondu zvoláva a riadi zasadnutia správnej rady najmenej dvakrát ročne. Predseda je povinný zvolať správnu radu fondu vždy, ak požiadajú o to najmenej dvaja členovia správnej rady alebo revízor.
 9. Správna rada fondu je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň dvaja členovia správnej rady.
 10. K rozhodnutiu správnej rady fondu o zlúčení s iným nadačným fondom alebo inou nadáciou treba súhlas všetkých členov správnej rady. Ustanovenia čl. 6 ostáva týmto nedotknuté. V ostatných veciach rozhoduje správna rada fondu nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Hlasovacie právo všetkých členov správnej rady fondu je rovné. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu správnej rady.
 11. V mimoriadnych prípadoch, keď to vyžaduje situácia, napr. pre prípad náhlych výdavkov, o ktorých je potrebné z dôvodu urýchlenej úhrady nutné rýchlo rozhodnúť, môžu členovia správnej rady fondu hlasovať formou predbežného hlasovania e-mailom, potvrdeného na nasledujúcej schôdzi správnej rady osobne .
 12. O obsahu rokovaní správnej rady fondu sa spisuje zápisnica, ktorú svojím podpisom overí predseda alebo predsedajúci podpredseda správnej rady fondu. Zápis sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, z ktorých po jednom dostane každý člen správnej rady.
 13. Zloženie správnej rady fondu je funkciou čestnou, vykonáva sa bezodplatne.
 14. Členovi správnej rady fondu prislúcha nárok na náhradu nákladov účelne vynaložených v súvislosti s výkonom jeho funkcie.
 15. Za fond koná navonok predseda správnej rady samostatne. Podpisovanie sa deje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu fondu pripojí predseda správnej rady svoj podpis.
 16. Členstvo v správnej rade fondu zaniká:
  • a) uplynutím funkčného obdobia,
  • b) odstúpením,
  • c) odvolaním, ak už člen správnej rady prestal spĺňať podmienky pre členstvo alebo ak poruší závažným spôsobom alebo opakovane zákon o nadačných fondoch, zmluvu o zriadení nadačného fondu alebo štatút fondu. Správna rada rozhodne o odvolaní svojho člena z dôvodov ustanovených v predchádzajúcom odseku do jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na odvolanie dozvedela, najneskôr do šiestich mesiacov, keď tento dôvod nastal. Ak v stanovenej lehote správna rada nerozhodne o odvolaní, odvolá člena správnej rady súd na návrh člena správnej rady, revízora, zriaďovateľa alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem.
  • d) úmrtím.

Čl. 13

Revizor

 1. Fond má jedného revizora.
 2. Pre výkon funkcie revízora fondu platia rovnaké požiadavky, ktoré sú uvedené v článku 12 ods. 5 tohto štatútu pre členstvo v správnej rade s tým, že funkcia revízora je nezlučiteľná s funkciou člena správnej rady fondu.
 3. Revízora volí správna rada fondu. Funkčné obdobie revízora je šesťročné.
 4. Revízor je pri výkone svojej funkcie nezávislý na správnej rade fondu.
 5. Revízor najmä:
  • a) kontroluje plnenie podmienok stanovených pre poskytovanie nadačných príspevkov a správnosť účtovníctva vedeného fondom,
  • b) preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu fondu,
  • c) dohliada na to, či fond vyvíja činnosť v súlade s právnymi predpismi, zakladacou listinou,
  • d ) upozorňuje správnu radu fondu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,
  • e) vyjadruje sa vopred k návrhu na: - zmenu zakladateľskej listiny fondu, - zmenu sídla fondu, - zmenu právnej formy fondu na nadáciu, - zlúčenie s iným nadačným fondom ( popr. nadácií) rovnakého či podobného účelu založenia, - rozšírenie účelov fondu,
  • f) podáva aspoň raz ročne správu správnej rade fondu o výsledkoch svojej kontrolnej činnosti.
 6. Revízor v súvislosti s výkonom svojej kontrolnej činnosti je oprávnený: a) nahliadať do účtovných kníh a iných dokladov týkajúcich sa činnosti fondu, b) zvolávať mimoriadne rokovanie správnej rady fondu, ak to vyžadujú záujmy fondu, a ak tak neurobí predseda správnej rady.
 7. Revízor má právo zúčastniť sa rokovania správnej rady fondu a musí mu byť udelené slovo, ak o to požiada.
 8. O kontrolnej činnosti vedie revízor protokoly, ktoré sa ukladajú v archíve fondu. Jedno vyhotovenie protokolu obdrží vždy predseda správnej rady fondu.

Čl. 14

Zrušenie a zánik fondu

 1. Fond zaniká ku dňu jeho výmazu z nadačného registra.
 2. Zániku fondu predchádza jeho zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. Dôvody, podmienky a spôsob zrušenia fondu stanovuje zákon.
 3. Ak neprejde celé imanie fondu na právneho nástupcu, vykoná sa likvidácia.
 4. Likvidátora menuje správna rada fondu. Pre likvidáciu nadačného fondu sa primerane použije ust. § 187 a nasl. Občianskeho zákonníka o likvidácii právnickej osoby s výhradou pre naloženie s likvidačným zostatkom, ako je v súlade s vôľou zakladateľov upraviť v zakladajúcej listine fondu.

Časť IV.

Čl. 15

Záverečné ustanovenia

 1. Fond sa zakladá na dobu neurčitú.
 2. Ak nie je uvedené inak, riadia sa právne vzťahy platnými právnymi predpismi.
 3. Tento štatút bol vydaný zakladateľom fondu súčasne so zakladacou listinou.
 4. Tento štatút môže byť menený a dopĺňaný iba písomnými dodatkami.
 5. Tento štatút je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jeden pre účely registrového riadenia, jeden bude založený v dokumentácii fondu.

Štatút bol schválený na schôdzi Správnej rady 16.01.2017