znak.png, 379kB
по-чешски по-словацки по-русски по-английски

Nadační fond Solovjevský
Nadačný fond Solovjevský
Благотворительный фонд Соловьeвский
The Soloviev´s Charitable Fundation

Pokud obrázek není vidět, aktualizujte stránku

Nadační fond Solovjevský

STATUT

Část I.

Úvodní ustanovení

Čl. 1

 1. Nadační fond Solovjevský (dále jen „fond“) je samostatnou právnickou osobou založenou podle ust. § 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku České republiky (dále jen „občanský zákoník“).
 2. Fond byl založen dne 16. 01. 2017 zakládací listinou podle ust. § 395 občanského zákoníku a násl. právních předpisů a statutu předloženého zřizovatele Ing.Valerijem Kulackým, trvale bytem: Chomutov, Dobrovského 4914, PSČ 430 03, Česká republika.
 3. Fond vzniká dnem zápisu do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, Česká republika.
 4. Fond je neziskovou organizací bez členství v právní formě "fond", založenou jednotlivými fyzickými osobami na základě dobrovolných příspěvků a sloužící pro účely znovuzrození pravoslavných duchovních a morálních hodnot a tradic, a dále pro účely rekonstrukce a výstavby objektů duchovního a kulturního dědictví, prosazování a podpory rozvoje poutnictví, misionářství a dalších charitativních činností, zejména mezi mladými lidmi.
 5. Hlavním cílem fondu není dosažení zisku. Zisk dosažený fondem nemůže být rozdělen mezi vedení fondu, on se přerozdělí k uskutečnění jeho cílů dle předloženého statutu.
 6. Fond má vlastní razítko, nezávislou finanční rozvahu a účty v bankách a jiných finančních institucích, a to jak na území České republiky, tak i v zahraničí. Fond je oprávněn svým jménem nabývat majetek, práva a povinnosti, vystupovat jako účastník soudního a dalších případných řízení vedených u příslušných státních institucí.
 7. Fond se může podílet na činnosti jiných právnických osob, a to jak na území České republiky, tak i v zahraničí v souladu s právními předpisy České republiky.

Čl. 2

Název a sídlo fondu

 1. Název fondu:
  • a) úplné znění „nadační fond protojereje Vasilije Solovjeva“,
  • b) zkrácené znění „nadační fond Solovjevský“.
 2. Sídlem fondu je: Chomutov, Dobrovského 4914, PSČ 430 03, Česká republika.
 3. Identifikační číslo fondu: 057 41 696.

Čl. 3

Účel založení fondu

 1. Posláním a účelem fondu je:
  • a) finanční a materiální podpora Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku (dále jen „PCČZS“) při provádění oprav, rekonstrukcí a výstavby objektů duchovního a kulturního dědictví, chrámů, klášterů, pomníků a pietních míst, muzeí, poutnických center a jiných objektů nábožensky-duchovního, sociálního a humanitárního směru,
  • b) podpora pravoslavné církevní obce L´utina (dále jen „PCO L´utina“) Prešovské eparchie PCČZS při realizaci projektu výstavby poutnického centra a muzea zasvěceného jejímu zakladateli a prvnímu duchovnímu správci protojereji Vasiliji Solovjevu,
  • c) finanční a materiální pomoc zejména ze sbírky věřících PCO L´utina při celkové
  • rekonstrukci a realizaci terénních úprav plochy kolem chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice v obci L´utina, dále pomoc s umístěním desky věnované památce jeho zakladatele duchovního otce Vasilije Solovjeva, a dále při rekonstrukci jeho náhrobku na hřbitově v Prešově,
  • d) organizace a napomáhání v rozvoji poutnického ruchu, obzvláště mezi mládeží, výměna delegací tvořených představiteli historické vlasti protojereje Vasilije Solovjeva z obce Ilemno, Solecký okres, Novgorodská oblast, Ruská federace, budování a posilování vztahů prostřednictvím „kulturně-duchovního mostu“ Ilemno - L´utina,
  • e) organizace a pomoc při přípravě a realizaci obchodních jednání, tématických seminářů a vědeckých konferencí (včetně mezinárodních), za účasti zahraničních hostů,
  • f) organizace, realizace a podpora festivalů duchovní a lidové hudby, tématických výstav, jarmarků, aukcí, různých jednání, konzultací dle profilu činnosti fondu s použitím moderních médií, internetu a radiotelekomunikací,
  • g) vyhledávaní potencionálních partnerů a sponzorů mezi podnikateli z českých, slovenských, ruských, ukrajinských, řeckých a jiných zahraničních obchodních společností a organizací, navázání aktivní spolupráce v různých směrech činnosti fondu, pomoc při rozvoji a stanovení přímých duchovních a kulturních partnerských vztahů,
  • h) výroba a distribuce předmětů pro náboženské účely, vydávání duchovní, historické a kulturní literatury, tématických brožur, prospektů, video-, audio-produkce, dokumentárních filmů a jiné tématické reklamní produkce,
  • i) spolupráce s různými náboženskými organizacemi Pravoslavné církve v zahraničí, s nadačními fondy a charitativními organizacemi, dobrovolníky a misionáři pravoslavné víry,
  • j) aktivní spolupráce s médii (denní tisk, TV, rádio) za účelem prezentace projektů, plánů a výsledků činnosti fondu.

Část II.

Zdroje tvorby majetku fondu a jeho použití

Čl. 4

 1. Základním finančním zdrojem fondu je peněžitý vklad zřizovatele ve výši 3000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých).
 2. Dalším zdrojem fondu jsou prostředky získané z darů, grantů, dotací poskytnutých fyzickými nebo právnickými osobami, a to jak na území České republiky, tak i ze zahraničí, poskytnuté státem či mezinárodními organizacemi (dary fondu).
 3. Finančním zdrojem fondu jsou rovněž výnosy z použití vlastního majetku.
 4. Zdrojem fondu jsou výtěžky z podnikání a jiných aktivit (výdělečné činnosti) fondu v souladu se zakládací listinou a statutem fondu.
 5. Finančním zdrojem jsou také dividendy (příjmy, úroky) obdrženi fondem po akcím, obligacím, jiným cenným papírům, podílům na základním kapitálu a vkladům.
 6. Majetek fondu se používá výhradně na účely, uvedené v jeho statutu.
 7. Ostatní zdroje, ne zakázané právními předpisy České republiky.

Čl.5

Podmínky a způsob poskytování nadačního příspěvku

 1. Fond může poskytovat nadační příspěvky pouze v souladu s účelem fondu podle čl. 3 a za splnění podmínek podle čl. 5.
 2. Nadační příspěvek může být poskytnut právnické nebo fyzické osobě vyvíjející činnost, kterou fond v souladu se zřizovací listinou a tímto statutem podporuje, a která o poskytnutí nadačního příspěvku požádá, jakož i fyzickým nebo právnickým osobám v rámci vlastních humanitárních aktivit nebo v rámci projektu fondu.
 3. Nadační příspěvky se zpravidla poskytují ve formě hmotného nebo peněžitého plnění. Je-li to však vzhledem k účelu, ke kterému má být nadační příspěvek použit vhodnější, může být nadační příspěvek poskytnut ve formě jiného majetkového plnění.
 4. Nadační příspěvky mohou mít charakter jak plnění jednorázového, tak opětovného.
 5. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

Čl. 6

Rozhodování o poskytnutí nadačního příspěvku

 1. Žadatel o poskytnutí nadačního příspěvku podává žádost písemně správní radě fondu. V žádosti žadatel uvede označení a bližší charakteristiku projektu, o jehož podporu se uchází, předpokládanou výši nákladů a jejich charakteristiku, požadovanou formu podpory a její výši. Správní rada může žadatele požádat o doplnění žádosti a další údaje rozhodné pro její posouzení a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu.
 2. Nedoplní-li žadatel žádost podle předchozího odstavce ve stanovené lhůtě, hledí se na žádost, jako by nebyla podána.
 3. O poskytnutí prostředků fondu rozhoduje správní rada do tří měsíců ode dne doručení
 4. žádosti nebo jejího doplnění.
 5. Rozhodnutí správní rady fondu obsahuje:
  • a) označení projektu, který má být fondem podpořen,
  • b) označení žadatele (obchodní jméno, případně název, sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu, jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, jde-li o fyzickou osobu),
  • c) formy podpory,
  • d) výši poskytnutých prostředků,
  • e) dobu splatnosti, pokud jde o poskytnutí zápůjčky.
 6. Osoba, které byl poskytnut nadační příspěvek v souladu s účelem, pro který byl fond zřízen, je povinna použít jej v souladu s podmínkami stanovenými fondem, jinak je povinna tento nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené fondem.
 7. Osoba, které byl nadační příspěvek fondem poskytnut, je povinna na požádání fondu
 8. prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl využit.
 9. Fond může poskytovat odměny osobám za práci odvedenou pro fond, vykonanou na základě smlouvy o dílo nebo na objednávku fondu.

Čl. 7

Náklady související se správou fondu

 1. Celkové roční náklady související se správou fondu nesmí převýšit 35% hodnoty majetku fondu podle jeho stavu k 3prosinci téhož roku.
 2. Náklady související se správou fondu musí fond účtovat odděleně od poskytnutých nadačních příspěvků.
 3. Náklady související se správou fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku fondu, náklady na propagaci účelu fondu, náklady spojené s akcemi, které pořádá fond nebo jeho organizace.

Čl. 8

Hospodaření fondu

 1. Fond může podnikat, pokud podnikání představuje pouhou vedlejší činnost a výtěžky
 2. podnikání slouží jen k podpoře jejího účelu, fond však podnikat nesmí, pokud to zakladatel v nadační listině vyloučil. Za stejných podmínek může fond převzít vedení obchodní společnosti.
 3. Fond nesmí být neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti.
 4. K veřejně prospěšným činnostem nadačního fondu patří pronájem nemovitostí, pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, jarmarků, aukcí, výstav umění, festivalů, konferencí, společenských, benefičních, kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí. Je-li k takovéto činnosti zapotřebí získání zvláštního oprávnění, je fond oprávněn takovou činnost provádět až po získání příslušného oprávnění.
 5. Majetek fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku.
 6. Fond se nesmí podílet na podnikání jiných osob, s výjimkami stanovenými zákonem.
 7. Při prodeji majetku fondu nebo při pronájmu nemovitostí, které jsou součástí majetku fondu, nesmí být kupujícím nebo nájemcem člen správní rady, revizor ani osoby jim blízké ani právnická osoba, pokud členem jeho statutárního orgánu je člen spravní rady nebo revizor fondu.

Čl. 9

Účetnictví

 1. Fond je povinen vést spolehlivé záznamy o svých majetkových poměrech, resp. plnit povinnosti stanovené zákonem o účetnictví a dalšími předpisy veřejného práva.
 2. Správní rada fondu volí ze svého středu člena správní rady odpovědného za technickou stránku vedení účetnictví fondu.
 3. Člen správní rady fondu odpovědný za technickou stránku vedení jeho účetnictví podává správní radě na každé schůzi zprávu o stavu majetku fondu a jeho hospodaření.

Čl. 10

Výroční zpráva

 1. Roční účetní závěrka fondu musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných fondem převýší 3 000 000,- Kč nebo pokud majetek fondu je vyšší než 3 000 000,- Kč.
 2. Fond vypracovává výroční zprávu vždy do 30. následujícího kalendářního roku. Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok.
 3. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti fondu za hodnocené období a zhodnocení této činnosti, a to zejména:
  • a) přehled o majetku fondu a o závazcích fondu,
  • b) u jednotlivých nadačních darů poskytnutých fondu v hodnotě nad 10 000,- Kč přehled o osobách, které je poskytly, pokud dárce požaduje zachování anonymity, musí být jeho anonymita zachována,
  • c) přehled o použití majetku fondu,
  • d) přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky k účelu, pro který byl fond zřízen, v hodnotě vyšší než 10 000,- Kč, a zhodnocení, zda a jakým způsobem byly nadační příspěvky použity,
  • e) zhodnocení, zda fond při svém hospodaření dodržuje pravidla stanovená pro omezení nákladů souvisejících s jeho správou,
  • f) zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce s výroky revizora, doplněné o závažnější informace z jeho zprávy.
 4. Vyjdou-li po zveřejnění výroční zprávy najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, fond povinen tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit.
 5. Fond uloží do 30 dnů po schválení správní radou fondu výroční zprávu, popřípadě její opravu u krajského rejstříkového soudu.
 6. Každý má právo nahlížet do výročních zpráv a činit si z nich opisy a výpisy. Správní
 7. rada fondu může rozhodnout o zveřejnění výroční zprávy fondu jiným způsobem.

Část III.

Organy fondu

Čl. 11

 1. Statutárním organem fondu je správní rada.
 2. Kontrolním organem fondu je revizor.

Čl. 12

Správní rada

 1. Správní rada je statutárním organem fondu, spravuje majetek fondu, řídí činnost fondu a rozhoduje o všech záležitostech fondu.
 2. Do výlučné působnosti správní rady náleží:
  • a) vydat statut fondu a rozhodovat o jeho změnách,
  • b) schvalovat rozpočet fondu a jeho změny,
  • c) schvalovat řádnou účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření fondu (dále jen „výroční zpráva“),
  • d) rozhodovat o sloučení fondu,
  • e) volit nové členy správní rady a revizora fondu, rozhodovat o odvolání člena správní rady nebo revizora, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce, z členů správní rady fondu volit a odvolávat jejího předsedu,
  • f) stanovit výši případné odměny za výkon funkce člena správní rady fondu a revizora,
  • g) rozhodovat o zvýšení či snížení nadačního jmění fondu za podmínek stanovených zákonem,
  • h) rozhodovat o poskytnutí nadačního příspěvku,
  • i) rozhodovat o spolupráci a financování společných projektů nebo o účasti na projektech připravovaných jinými nadacemi či nadačními fondy obdobného zaměření,
  • j) rozhodovat o zřízení funkce ředitele fondu, o rozsahu jeho pravomocí a jeho odměny.
 3. Správní rada fondu má tři členy (předseda, místopředseda, člen rady).
 4. Členem správní rady fondu může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právnímu jednání a je bezúhonná. Za bezúhonného se pro tyto účely nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. Bezúhonnost se doloží výpisem z rejstříku trestů, popřípadě příslušným dokladem státu trvalého pobytu osoby, o níž se jedná.
 5. Funkční období členů správní rady je pětileté. Funkční období se stanoví pro všechny členy správní rady ve stejné délce. Neprovádí se každoroční obměna jedné třetiny členů správní rady.
 6. Členové správní rady fondu jsou voleni vždy na návrh zřizovatele. Zřizovatel fondu předloží návrh na složení správní rady. Člen správní rady fondu může být do své funkce zvolen opětovně.
 7. Správní rada fondu má právo nabízet fyzickým osobám čestné členství ve správní radě fondu. S čestným členstvím ve fondu nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti člena správní rady, čestný člen má pouze právo účastnit se schůzí správní rady fondu bez práva hlasovat. Fond vede seznam čestných členů. Čestní členové se nezapisují do nadačního rejstříku.
 8. Správní rada fondu volí ze svého středu předsedu správní rady. Předseda správní rady fondu svolává a řídí zasedání správní rady nejméně dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat správní radu fondu vždy, požádají-li o to nejméně dva členové správní rady nebo revizor.
 9. Správní rada fondu je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň dva členové správní rady.
 10. K rozhodnutí správní rady fondu o sloučení s jiným nadačním fondem je třeba souhlas všech členů správní rady. Ustanovení čl. 6 zůstává tímto nedotčeno. V ostatních věcech rozhoduje správní rada fondu nadpoloviční většinou všech hlasů. Hlasovací právo všech členů správní rady fondu je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
 11. V mimořádných případech, kdy to vyžaduje situace, např. pro případ náhlých výdajů, o kterých je třeba z důvodu urychlené úhrady nutné rychle rozhodnout, mohou členové správní rady fondu hlasovat formou předběžného hlasování e-mailem, potvrzeného na následující schůzi správní rady osobně.
 12. O obsahu jednání správní rady fondu se sepisuje zápis, který svým podpisem ověří předseda nebo předsedající místopředseda správní rady fondu. Zápis se pořizuje ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každý člen správní rady.
 13. Členství ve správní radě fondu je funkcí čestnou, vykonávanou bezúplatně.
 14. Členovi správní rady fondu přísluší nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem jeho funkce.
 15. Za fond jedná navenek předseda správní rady samostatně. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu fondu připojí předseda správní rady svůj podpis, popřípadě kulaté razítko
 16. Členství ve správní radě fondu zaniká:
  • a) uplynutím funkčního období,
  • b) odstoupením,
  • c) odvoláním, přestane-li člen správní rady splňovat podmínky pro členství nebo
  • poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon o nadačních fondech, smlouvu o zřízení nadačního fondu nebo statut fondu. Správní rada rozhodne o odvolání svého člena z důvodů stanovených v předchozím odstavci do
  • jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu k odvolání dozvěděla, nejpozději do šesti měsíců, kdy tento důvod nastal. Pokud ve stanovené lhůtě správní rada nerozhodne o odvolání, odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady, revizora, zřizovatele nebo osoby, která osvědčí právní zájem.
  • d) úmrtím.

Čl. 13

Revizor

 1. Fond má jednoho revizora.
 2. Pro výkon funkce revizora fondu platí stejné požadavky, které jsou uvedeny v článku 12 odst. 5 tohoto statutu pro členství ve správní radě s tím, že funkce revizora je neslučitelná s funkcí člena správní rady fondu.
 3. Revizora volí správní rada fondu. Funkční období revizora je šestileté.
 4. Revizor je při výkonu své funkce nezávislý na správní radě fondu.
 5. Revizor zejména:
  • a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného fondem,
  • b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu fondu,
  • c) dohlíží na to, zda fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakládací listinou,
  • d) upozorňuje správní radu fondu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
  • e) vyjadřuje se předem k návrhu na:
   • - změnu zakládací listiny fondu,
   • - změnu sídla fondu,
   • - změnu právní formy fondu na nadaci,
   • - sloučení s jiným nadačním fondem (popř. nadací) stejného či obdobného účelu založení,
   • - rozšíření účelů fondu,
  • f) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě fondu o výsledcích své kontrolní činnosti.
 6. Revizor v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti je oprávněn:
  • a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se činnosti fondu,
  • b) svolávat mimořádné jednání správní rady fondu, jestliže to vyžadují zájmy fondu, a pokud tak neučiní předseda správní rady.
 7. Revizor má právo účastnit se jednání správní rady fondu a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.
 8. O kontrolní činnosti vede revizor protokoly, které se ukládají v archivu fondu. Jedno vyhotovení protokolu obdrží vždy předseda správní rady fondu.

Čl. 14

Zrušení a zánik fondu

 1. Fond zaniká ke dni jeho výmazu z nadačního rejstříku.
 2. Zániku fondu předchází jeho zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Důvody, podmínky a způsob zrušení fondu stanoví zákon.
 3. Nepřejde-li celé jmění fondu na právního nástupce, provede se likvidace. Likvidátora jmenuje správní rada fondu. Pro likvidací fondu se přiměřeně použije ust. § 187 a násl. občanského zákoníku o likvidaci právnické osoby s výhradou pro naložení s likvidačním zůstatkem, jak je v souladu s vůlí zakladatelů upravena v zakládací listině fondu.

Část IV.

Čl. 15

Závěrečná ustanovení

 1. Fond se zakládá na dobu neurčitou.
 2. Pokud není uvedeno jinak, řídí se právní vztahy platnými právními předpisy.
 3. Tento statut byl vydán zakladatelem fondu současně se zakládací listinou.
 4. Tento statut může byt měněn a doplňován pouze písemnými dodatky.
 5. Tento statut je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden pro účely rejstříkového řízení, jeden bude založen v dokumentaci fondu.

Statut byl schválen na schůzi Správní rady 16.01.2017